Bra att tänka på

Här finns allmän information om vad du bör tänka på inför ansökan. Det finns även kontrollfrågor som är bra att gå igenom när du ansöker på grund av ersättningsnivå. 

Allmän information

Använd bara en kanal - e-post eller vanlig post - för att skicka in ansökan och eventuella kompletteringar.

Skicka om möjligt ansökan med e-post. Då minskar risken att din ansökan kommer in för sent på grund av omständigheter som du inte kan påverka.

Skicka in ansökan även om arbetstagaren inte har hunnit få något person- eller samordningsnummer. Har arbetstagaren fått ett sådant nummer får numret gärna anges i ansökan, men det är inte nödvändigt.

Vänta inte tills både arbetstagare och arbetsgivare skrivit under ansökan om det innebär risk för att ansökan kommer in för sent. Ansökan behöver inte göras av båda gemensamt. Därför räcker det om arbetstagaren eller arbetsgivaren står bakom ansökan.

Om arbetstagaren har två arbetsgivare måste en ansökan göras för varje arbetsgivare. Två blanketter ska alltså fyllas i.

När det gäller ”experter” och ”andra nyckelpersoner” är det extra viktigt att det framgår av ansökan vilka arbetsuppgifterna är, vilken kompetens som behövs för att utföra uppgifterna och om det finns något i arbetstagarens meritförteckning som är särskilt intressant för det aktuella arbetet.

Kontrollfrågor för ersättningsnivå

Överstiger ersättningen två prisbasbelopp per månad?

Det som avgör är om de belopp som avtalats ligger över gränsen. Månadslön, lönetillägg, bilförmån och bostadsförmån är exempel på ersättningar som kan medföra skattelättnad.

Månatligen?

Bonusar, flyttbidrag, omstationeringsbidrag och andra ersättningar av engångskaraktär ska inte tas med i ansökan.

Varje månad under anställningen?

Ersättningen måste överstiga beloppsgränsen varje månad från arbetets start och under åtminstone de tre år som skattelättnad kan medges.

Om ersättningen tillfälligt skulle understiga denna nivå på grund av sjukdom, föräldraledighet eller liknande påverkas däremot inte skattelättnaden.

Rörlig ersättning?

Provision, traktamenten och liknande ersättningar som inte betalas ut med ett på förhand bestämt belopp per månad ska inte tas med i ansökan.

Nettolön?

Det är inte ovanligt att utländsk tillfällig personal garanteras en nettolön under arbetet i Sverige. Om en nettolön är avtalad för arbetet måste beloppet räknas om till ett bruttobelopp i ansökan. Beräkningen ska göras som om skattelättnad redan beviljats.

Betalas lönen ut av olika bolag?

Forskarskattenämnden tar endast hänsyn till ersättning från det bolag som anges som arbetsgivare i ansökan. Det förekommer att en del av ersättningen betalas ut från ett annat bolag i samma koncern. Sådan ersättning beaktas enbart om den kan anses utbetalad av den angivna arbetsgivaren. Möjligheten för en sådan bedömning är mycket begränsad. Det är inte tillräckligt att arbetsgivaren står för den slutliga kostnaden.

Underlag?

Det är den som ansöker om skattelättnad som ska visa att villkoren för skattelättnad är uppfyllda. Det görs bäst genom att bifoga kopia av anställningsavtal eller annan motsvarande handling där parterna reglerat storleken på den avtalade ersättningen.

Om någon sådan dokumentation inte bifogas begärs den i regel in under handläggningen. Enbart ett intyg från arbetsgivaren att ersättning utgår med visst belopp räcker normalt inte.

Till toppen