Blankettguide FSN 1226

Här förklarar vi vilken information vi vill ha in för att kunna handlägga din ansökan på bästa sätt.

Kika gärna på våra kontrollfrågor om ersättningsnivå innan du fyller i blanketten.

Arbetstagaren

svenskt personnummer

 • Om du har ett svenskt person- eller samordningsnummer, fyll i det.
 • Om du inte har fått ett sådant nummer kan du ansöka ändå och då är det bra om du fyller i ditt födelsedatum istället.

ankomstdag till sverige

 • Om du redan är här när du ansöker, fyll i inresedatumet.
 • Om du inte är i Sverige när du ansöker, fyll i vilket datum du förväntar dig att komma hit.

beräknad vistelsetid i sverige

 • Ett villkor för att få skattelättnad är att du inte avser att stanna längre än sju år i Sverige.
 • Fyll i hur länge du planerar att stanna här.

varit bosatt eller stadigvarande vistats (normalt minst sex månader) i sverige någon gång under de senaste fem åren som föregått det år då arbetet påbörjats?

 • Med ”stadigvarande vistelse” avses i regel en sammanhängande vistelse i Sverige på sex månader eller mer.
 • Bedömningen av vistelsens längd påverkas inte av att vistelsen har gått över ett årsskifte eller av att du gjort tillfälliga avbrott i vistelsen för utlandsresor.
 • Om du under en längre period kommit hit regelbundet och vistats här kan det också räknas som en enda stadigvarande vistelse fastän vart och ett av besöken här har varit kortare än sex månader.
 • Om du har vistats i Sverige under den aktuella femårsperioden och är osäker på hur dina besök ska bedömas, beskriv besöken i en bilaga till din ansökan (datum, omfattning, frekvens).

datum för arbetets Start i sverige

 • Fyll i det datum som du började arbeta här.
 • Datumet står i ditt anställningsavtal. Om starten senarelagts är det bra om du bifogar ev. tilläggsavtal eller lämnar en kort förklaring.

Arbetsgivaren

Kontaktperson

 • Vi som handlägger ansökningarna behöver någon att kontakta om vi undrar över något eller om ansökan behöver kompletteras.
 • Det är bra om någon bland arbetsgivarens personal, som är insatt i den aktuella rekryteringen eller de aktuella arbetsuppgifterna, kan vara kontaktperson.

Lön och annan ersättning för arbetet

avtalad bruttoersättning per månad

 • Om du har en avtalad bruttoersättning, fyll i din månatliga bruttolön och andra avtalade månatliga bruttoersättningar och förmåner.
 • Om du har en avtalad nettoersättning, fyll i till vilket belopp din månatliga lön och andra avtalade månatliga nettoersättningar och förmåner uppgår när de har grossats upp till bruttobelopp. Räkna som om du har skattelättnader.
 • Om du har en avtalad nettoersättning , fyll också i de avtalade nettobeloppen.
 • Om din ersättning består av olika lönedelar eller om du har en avtalad nettolön, specificera de olika delarna. Vid nettolön, lämna information som visar hur du har räknat. Informationen kan lämnas i en bilaga till ansökan.

beloppen ska framgå av anställningsavtal eller liknande handling

 • Lön, förmåner och andra ersättningar som du fyller i måste ha stöd i ditt anställningsavtal eller någon liknande handling.
 • Anställningsavtalet och andra handlingar som du hänvisar till vill vi alltid ha in.
 • Kryssa alltid i rutan ”Bilagor bifogas senare” om du planerar att skicka in ditt underlag i efterhand.
 • Lämna gärna ett datum när du förväntar dig kunna skicka in underlaget.

Adresser

Var noga med att fylla i uppgifterna i avsnittet. Lämna först uppgift om eventuellt ombud och gå sedan vidare och fyll i adressuppgifterna. Vi behöver uppgift om adress till både arbetstagaren och arbetsgivaren.

Finns det ett ombud

 • Om du har gett ett uppdrag till någon att företräda dig anger du det här. Ombudet sköter alla kontakter med oss och är också den som beslutet skickas till.
 • Bifoga gärna fullmakten.
 • Om ombudet har fullmakt att företräda både arbetstagaren och arbetsgivaren kryssas båda rutorna i. (Obs - det kan för närvarande vara problem att kryssa båda rutorna i ifyllnadsbar pdf)
 • Ange namn och kontaktuppgifter för ombudet.
 • Om du inte har utsett något ombud kryssar du i rutan "Inget ombud" och lämnar raden med namn och kontaktuppgifter tom.

Arbetstagarens adress

 • Här fyller du i arbetstagarens adress.
 • Vi måste ha uppgiften för att kunna skicka beslutet till arbetstagaren.
 • Om arbetstagaren har ett ombud, fyll istället i ombudets postadress (inte besöksadressen!)

arbetsgivarens adress

 • Här fyller du i arbetsgivarens postadress (inte besöksadressen!)
 • Vi måste ha uppgiften för att kunna skicka beslutet till arbetsgivaren.
 • Om arbetsgivaren har ett ombud, fyll istället i ombudets postadress.

Ansökan gjord av

ansökan gjord av

 • Fyll i om du, din arbetsgivare eller båda står bakom ansökan.
 • Det räcker om en av er står bakom ansökan.
 • Ni behöver inte skriva under.
Till toppen