Statistik

Här nedan finner du uppgifter om antal inkomna och behandlade ansökningar under det innevarande och de två närmast föregående åren. På sidan finns också uppgifter för äldre år.

Vi uppdaterar uppgifterna för innevarande år kvartalsvis.‌


2023 (30/6)

2023

2022

Inkomna ansökningar, totalt

611*

1 282*

1 217

Ansökningar p.g.a. ersättningsnivå

320

741

690

Bifall avseende ersättningsnivån

272

703

613

Beslut efter föredragning i nämnden

284

573

597

Varav bifall

159

313

359

* Med anledning av lag (2023:799) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) inkom dessutom 28 ansökningar om förlängning av giltighetstiden under 2023 och 344 ansökningar jan—mar 2024 .

Äldre statistik

Skattelättnader på grund av arbetsuppgifter och kompetens i sin nuvarande form infördes 2001. Möjligheten till skattelättnad på grund av ersättningsnivån finns sedan 2012. Statistik avseende 2001-2011 respektive från och med 2012 redovisas separat.


Äldre statistik från och med 2012


Inkomna ansökningar

Ansökningar ersättnings­nivån

Bifall ersättnings­nivån

Beslut efter prövning i nämnden

Varav bifall

2021

1 207**

708

605

442

268

2020

949**

590

517

410

241

2019

1 127

670

612

457

312

2018

1 042

585

526

469

260

2017

975

538

511

433

229

2016

838

406

398

390

191

2015

994

504

444

462

271

2014

835

490

402

393

229

2013

833

557

408

370

250

2012

834

494

438

448

251

** Med anledning av lag (2020:1166) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) inkom dessutom 16 ansökningar om förlängning av giltighetstiden under 2020 och 224 ansökningar jan—mar 2021­.

Äldre statistik, åren 2001-2011


Inkomna ansökningar

Avgjorda ärenden

Varav bifall

2011

663

639

398

2010

412

351

218

2009

436

564

315

2008

521

466

270

2007

488

423

248

2006

417

436

254

2005

451

432

239

2004

405

414

240

2003

418

461

214

2002

479

1 063

534

2001

1 391***

505

349


*** Genom en särskild övergångsbestämmelse fick även personer som redan vistades i Sverige vid ingången av 2001 möjlighet att ansöka om skattelättnad.


Till toppen